Rodzice

Poradnik dla absolwenta gimnazjum  i absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej 

 

Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia  na rok szkolny 2019/2020

 

Drodzy absolwenci gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 w dniu 13 maja od godziny 8.00 rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników oraz szkół branżowych I stopnia.

 

Zanim dokonacie wyboru dalszej drogi kształcenia, zapoznajcie się z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół, która będzie dostępna na stronach internetowych szkół.

 

Wykaz wszystkich publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Radom oraz szkół niepublicznych znajdziecie na oficjalnej stronie miasta www.radom.pl w zakładce Edukacja.

 

Pamiętajcie, że szkoły niepubliczne mogą być płatne. Jeśli zdecydujecie się na wybór takiej szkoły, sprawdźcie ile wynosi czesne.

 

Elektroniczny systemu naboru

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych będzie odbywać się wzorem lat ubiegłych z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru, który znajdziecie na stronie Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia pod adresem:

 

www.oswiatawradomiu.pl

 

w zakładce

 

Nabory -> szkoły ponadpodstawowe 

(ponadgimnazjalne).

 

W systemie tym dostępna będzie również szczegółowa oferta placówek objętych elektronicznym naborem.

 

Elektroniczny system naboru obejmuje 29 szkół publicznych, wśród których jest:

 

- 11 liceów ogólnokształcących,
- 9 techników w zespołach szkół zawodowych,
- 8 branżowych szkół I stopnia w zespołach szkół zawodowych,
- 1 szkoła artystyczna.

 

Licea ogólnokształcące

 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,
ul. Stefana Żeromskiego 10; www.kopernik.radom.pl
- II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej,
ul. Janusza Kusocińskiego 8; www.2lo.radom.pl
- III Liceum Ogólnokształcące im. płka Dionizego Czachowskiego,
ul. Romualda Traugutta 44; www.czachowski.radom.pl
- IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego,
ul. Mariacka 25; www.chalubinski.edu.pl
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta,
ul. Romualda Traugutta 52a; www.vlo-traugutt.radom.pl
- VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego,
ul. Jana Kilińskiego 25; www.kochanowski.radom.pl
- VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
ul. Warszawska 12; www.7lo.radom.pl
- X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego,
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 37; www.konarski.radom.pl
- XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica,
ul. 11 Listopada 27; www.11lo-radom.edu.pl
- XII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi.
ul. Osiedlowa 36; www.zso4.radom.pl
- XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów;
ul. 25 Czerwca 79; www.13liceum.eu

 

Technika w zespołach szkół zawodowych 

 

- Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta,

ul. Uniwersytecka 6; www.agroradom.edu.pl
- Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego,
ul. Tadeusza Kościuszki 7; www.zsb.radom.pl
- Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych,
ul. Stanisława Wernera 22; www.zse.radom.pl
- Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Sadkowska 19; www.elektonik.edu.pl
- Technikum w Zespole Szkół Samochodowych,
ul. 25 Czerwca 66; www.zssradom.edu.pl
- Technikum w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług,
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5; www.szkola-zawod-sukces.pl
- Technikum w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich,
ul. Świętego Brata Alberta 1; www.zssih.radom.pl
- Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Bolesława Limanowskiego 26/30; www.zst-radom.edu.pl
- Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,

ul. Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2; www.hubal.radom.pl

 

Branżowe szkoły I stopnia w zespołach szkół zawodowych 

 

- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta,
ul. Uniwersytecka 6; www.agroradom.edu.pl
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego,

ul. Tadeusza Kościuszki 7; www.zsb.radom.pl
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych,
ul. Stanisława Wernera 22; www.zse.radom.pl
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Samochodowych,
ul. 25 Czerwca 66; www.zssradom.edu.pl
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług,

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5; www.szkola-zawod-sukces.pl
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich,
ul. Świętego Brata Alberta 1; www.zssih.radom.pl
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki,

ul. Bolesława Limanowskiego 26/30; www.zst-radom.edu.pl
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,
ul. Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2; www.hubal.radom.pl

 

Szkoła artystyczna 

 

- Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta,
ul. Aleja Józefa Grzecznarowskiego 13; www.plastyk.radom.pl

 

Planowany nabór

 

Ogółem na rok szkolny 2019/2020 radomskie szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Miasto zgłosiły chęć uruchomienia 276 oddziałów klas I, w których funkcjonować będzie około 8200 miejsc.

 

Wśród nich jest:


- 107 oddziałów w liceach ogólnokształcących,
- 102 oddziały w technikach,
- 66 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia,
- 1 oddział w szkole artystycznej.

Szkoły zawodowe

 

W Radomiu funkcjonuje 9 zespołów szkół zawodowych. W skład każdego zespołu wchodzi Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. Są to placówki kształcące w ponad 80 zawodach różnych branż, takich jak branża budowlana, mechaniczna, samochodowa, lotnicza, odzieżowa, skórzana, informatyczna, elektroniczna, elektryczna, agrotechniczna, ekonomiczna, usługowa, spożywcza, turystyczna i hotelarska. Szkoły prowadzą szeroką współpracę z pracodawcami.

 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach i pracowniach szkolnych, w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz bezpośrednio u pracodawców.

 

Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji o zawodach, w których kształcącą radomskie technika oraz branżowe szkoły I stopnia odwiedźcie miejską stronę: www.zawodowcyradom.pl.

 

Na stronie tej znajdziecie również informacje na temat kształcenia zawodowego prowadzonego z wykorzystaniem zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia.

Przebieg rekrutacji

 

Rekrutacja składa się z następujących etapów :

 

1. Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę.

 

2. Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

3. Dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

 

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydata.

 

6. Nabór uzupełniający – na wolne miejsca.

 

Wybór szkoły i klasy 

 

Masz prawo wyboru CZTERECH szkół, w których możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów.

 

Decyzję musisz podjąć rozważnie. Weź pod uwagę swoje zainteresowania i zdolności. Na pierwszym miejscu wpisz szkołę i klasę, w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca znajdziesz miejsce w drugiej, trzeciej lub czwartej szkole, a może innej klasie.

 

Na listę preferencji (lista oddziałów, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie) wpisujesz te szkoły i klasy, w których chciałbyś się w przyszłości uczyć - im dłuższa lista, tym masz większą szansę, że system przydzieli Cię do jednej z wybranych klas. Klasa umieszczona na pierwszym miejscu wskazuje jednocześnie szkołę pierwszego wyboru (na drugim miejscu wcale nie musi być klasa ze szkoły pierwszego wyboru!!!). System będzie przydzielał Ci klasy kolejno od pierwszej na liście po ostatnią. Dostaniesz się do tej klasy, w której będziesz miał wystarczającą ilość punktów rekrutacyjnych (twoja liczba punktów rekrutacyjnych może być różna w każdej z klas, zależnie od punktowanych w danej klasie przedmiotów).

 

Pamiętaj!


Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół. Kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne klasy, jest bardzo ważna.

 

Sposób wypełnienia wniosku 

 

Wniosek jest dokumentem stanowiącym formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składanym w szkole pierwszego wyboru. Zawiera on wszystkie dane, które są potrzebne na etapie zgłoszenia kandydatury – szczególnie dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz listę preferencji. Wniosek należy wypełnić elektronicznie po zalogowaniu się do aplikacji naboru na stronie www.oswiatawradomiu.pl w zakładce Nabory -  szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne). Będzie to możliwe dopiero w terminie wskazanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować i podpisać oraz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (szkoła, która na Twojej liście preferencji znajduje się na pierwszym miejscu). Szkoła ta prowadzi obsługę danego kandydata – przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.

 

Pamiętaj!


Wniosek musi być podpisany przez Twoich rodziców (prawnych opiekunów) oraz przez Ciebie jako kandydata.

 

Kryteria rekrutacyjne

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

 

 • Punkty za świadectwo – maksymalna liczba punktów 100, w tym:
  - oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  - szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  - aktywność społeczna.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego – maksymalna liczba punktów 100,

  Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty - wynika to z odmiennego zakresu tych egzaminów.

Rekrutacja uzupełniająca 

 

Jeśli nie zostałeś przyjęty do żadnego oddziału w ramach rekrutacji zasadniczej możesz brać udział w rekrutacji uzupełniającej w tych szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

Uwaga: Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Naboru

Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pamiętaj!


Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza systemem elektronicznej rekrutacji.

 Poradnik można pobrać tu: Poradnik 2019_2010.

 

Inne informacje ważne dla  Rodziców i uczniów klas ósmych znajdują się też w zakładce Doradztwo zawodowe - kliknij tu

 

oraz w Plikach do pobrania w folderze Doradztwo zawodowe - kliknij tu

 

Poniżej klikając w poszczególne punkty można pobrać pliki lub zapisać jako obrazy.

 

1. Kryteria naboru elektronicznego Prezentacja_rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019/2020

 

2. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

3. Ulotka.

 

4. Prezentacja Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

 

5. Poradnik 2019_2010.

 

  

Przydatne strony internetowe:

 

Labirynt zawodów - kliknij tu

 

Opis zawodów - kliknij tu

 

Barometr zawodów - kliknij tu

 

Perspektywy - kliknij tu

 

Warto też obejrzeć filmy, które mogą pomóc w dokonaniu wyboru zawodu - kliknij tu

 

Poznajemy poziomy kształcenia - kliknij tu

Poniżej obrazy poszczególnych slajdów Poradnika.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62