Rodzice

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art.48 ust 1,art. 54 ust.3-4, art.70 ust. 1.
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z p. zm., art. 33 ).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela   (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.)
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572   z  zmianami)- art.54 ust.2 pkt. 1.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)
 • Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z2018 r. poz. 996, 1000,1290 i 1669)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci   i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie  warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 ze zm. Z 28.08.2017r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 202015 r. poz. 1249)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz.U. z 2018 r. poz. 214)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu.

Założenia programowe

 

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły jest tworzony przez wszystkich nauczycieli i konsultowany przez rodziców. Celem jego jest wspieranie ucznia we wszechstronnym, integralnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalno - społecznej, intelektualnej i moralno - duchowej, które powinno być wzmacniane  i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki. Osiągnięcie dojrzałości jest możliwe dzięki rozwojowi kompetencji osobistych i społecznych uczniów, ukierunkowanych na samoświadomość, sprawczość, relacyjność, otwartość, kreatywność.

Zawiera on działania, które w sposób systemowy będą angażować wszystkich uczniów, rodziców oraz całe środowisko szkolne ( kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły).

Program uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz

z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi - zarówno wspieraniem dzieci

i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak również zapobieganiem zachowaniom problemowym.

                Zawiera :

 • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów ,
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Radomiu.

 

Program wychowawczo – profilaktyczny oparty jest na Misji: 

 

               Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu to placówka , która dąży do personalnego sukcesu każdego ucznia poprzez kształtowanie jego osobowości, rozwijanie pasji oraz zaspokajanie potrzeb:

 • w poczuciu bezpieczeństwa,
 • w poszanowaniu tradycji,
 • w oparciu o nowoczesną, ekologiczną bazę materialną.

 

 Kluczowy cel programu to:  Wprowadzenie Uczniów w świat wartości.

 

Priorytetami  działań wychowawczych na terenie szkoły mają być:

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów poprzez:
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych- w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • współpracę ze Strażą Pożarną oraz jednostkami innych służb w ramach prowadzenia zajęć edukacyjnych
 1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez:
 • wyrabianie nawyków higienicznych
 • uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób
 • ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się
 • uświadamianie korzyści płynących z aktywności fizycznej i wdrażania profilaktyki
 1. Poznawanie przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej poprzez:
 • wykorzystywanie różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości
 • obchody najważniejszych świąt narodowych i kultywowanie symboli narodowych
 1. Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez
 • działalność uczniów w wolontariacie
 • aktywnym uczestnictwu w życiu społecznym
 1. Wychowanie ku wartościom poprzez:
 • wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości uniwersalnych oraz ich znaczenia w życiu człowieka,
 • motywowanie do wolnego wyboru wartości,
 • wspomaganie w budowaniu właściwej, własnej hierarchii wartości oraz szerzenie wartości w środowisku.

 

Profilaktyczne działania szkoły winny być ukierunkowane na wzmacnianie czynników chroniących, poprzez rozwijanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, by wzmocnić odporność uczniów na działanie czynników ryzyka lub skłonić do zaprzestania podejmowanych działań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychotropowych.

Musimy uczyć by odpowiedzialnie kierowały swoim własnym ciałem, emocjami, myśleniem, dojrzale kontaktowały się z samym sobą, z innymi ludźmi. Powinniśmy dostarczać im kompetencji wobec życia, a nie tylko w odniesieniu do środków uzależniających.

 1. Diagnoza potrzeb, w tym analiza zasobów szkoły  oraz występujących zagrożeń.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono: 

- obowiązujące akty prawne;

- dotychczasowe doświadczenia szkoły;

- zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych  problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku (na podstawie ankiet, analiz , monitorowania i rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz pracownikami szkoły);

- przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;

- przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

- wartości ważne dla całej społeczności szkolnej, czyli: autentyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, mądrość, miłość, miłosierdzie, niezależność, nowatorstwo, nauka, odpowiedzialność, odwaga, patriotyzm, praca, pogoda ducha, piękno, przyjaźń, prawość, prawda, rodzina, sprawiedliwość, tradycja, uczciwość, wolność, zdrowie.

- analiza zasobów:

 • przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • zasoby materialne ( boisko, pracownie, sale)
 • zasoby techniczne ( wyposażenie pracowni)
 • zasoby organizacyjne ( teatr młodzieżowy, wolontariat).

Określenie potencjału zespołu, zasobów materialnych, jednocześnie oszacowanie potrzeb, zapotrzebowania szkoleniowe, specjalistów szkolnych oraz zakres rozwoju zasobów materialnych. 

       W każdym roku szkolnym w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego przeprowadzona będzie diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka.

       W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono diagnozę ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Przeprowadzono ankiety wśród rodziców, nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników szkoły. Na ich podstawie opracowano wnioski do pracy na bieżący rok szkolny.

 • Prowadzone będą działania dotyczące:
 • zintensyfikowania prac nad problemami dojrzewania i postawami manifestacyjnymi wśród uczniów klas VII i VIII;
 • wzmożenia profilaktyki związanej z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych i psychoaktywnych.
 • Realizowane będą zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się.
 • Dodaje się zapis o poszanowaniu odmienności kulturowej i religijnej.
 1. Cele programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
 • Wprowadzenie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia – rodzina, przyjaciele.
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.
 • Zaznajamianie z zagrożeniami oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.
 • Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie.
 • Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
 • Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.
 • Zachęcanie do świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 • Wspomaganie ,w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
 • Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.
 • Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.
 1. Model absolwenta szkoły

Uczeń kończący naszą szkołę prawidłowo funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju.

            Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

 • obywatelem świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;
 • człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
 • człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
 • człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ekologicznie;
 • człowiekiem potrafiącym zaplanować swoje działania i określić drogę dalszej edukacji. 
 1. Uczestnicy programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

Rodzice:

- mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

- znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

- wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie  bezpieczeństwa;

- wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

 

Wychowawcy klas:

- dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

- wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

- prowadzą dokumentację nauczania;

- opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

- koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;

-  dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

- podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

-  wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- integrują i kierują zespołem klasowym;

- wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

- wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku  szkolnego;

- promują osiągnięcia klasy i pojedynczych  uczniów;

- inspirują  pracę zespołową  w klasie, przydzielają  zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

-  współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

- współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

- współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem, logopedą, higienistką;

- współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądem rodzinnym, MOPS-em;

 

Nauczyciele:

- oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

- odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole,  wyjść  i wyjazdów szkolnych;

- udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

- wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny  uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

-  inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

-  kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

-  reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

- dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

- wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

- współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

- proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

- realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

- przestrzegają praw i obowiązków zawartych w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu;

- współorganizują imprezy i akcje szkolne;

- znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

- akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

-  współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

-  kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

-  prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

-  mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

-  uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

 

Pedagog i psycholog szkolny:

- prowadzą wstępne działania diagnostyczne uczniów, w tym rozpoznają  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

- diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

-  udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

- podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

- minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

- inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

- pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

- wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

6. Zadania wychowawczo- profilaktyczne i formy realizacji.

 

             DOJRZAŁOŚĆ W SFERZE FIZYCZNEJ

 

      ZADANIA

            CELE SZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i podejmowanie działań sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uczeń rozumie jak dbać o zdrowie.

 

Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma   aktywność fizyczna.

 

Bierze aktywny udział w różnorodnych zajęciach ruchowych.

 

Wie, jak bezpiecznie bawić się

i spędzać czas wolny.

 

Zna zależności między aktywnym spędzaniem czasu wolnego a stanem zdrowia.

 

Zintensyfikowanie prac nad problemami dojrzewania i postawami manifestacyjnymi uczniów na poziomie klas VII i VIII.

Zajęcia psycho-wychowawcze

w klasach I-VIII (godziny do dyspozycji wychowawcy).

 

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.

 

Zajęcia świetlicowe.

 

Indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem.

 

Spotkania z higienistką szkolną

w klasach I-III

 

Przedsięwzięcia  na temat zdrowego odżywiania i higieny osobistej.

 

Wycieczki klasowe, rajdy;

 

Zajęcia sportowe, SKS, basen, koła zainteresowań.

Wychowawcy

Nauczyciele

Psycholog, Pedagog

Higienistka szkolna

Lekarz

Rodzice

Wszyscy  pracownicy  szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 Rozwijanie świadomości zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami.

Uczeń jest świadomy zagrożeń płynących ze stosowania używek (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze).

 

Posiada informacje o mechanizmach powstawania uzależnień oraz ich szkodliwości.

 

Unika sytuacji zagrażających jego życiu

 i zdrowiu.

 

Wie, gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysu

w rodzinie.

 

Zna zagrożenia związane z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych i psychoaktywnych. 

Programy profilaktyczno-wychowawcze w klasach IV-VIII.

 

Godziny z wychowawcą , filmy edukacyjne, warsztaty o tematyce profilaktycznej.

 

Spotkania z ekspertami.

Pedagog, psycholog

Wychowawcy ,

Nauczyciele.

 

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z  nowoczesnych technologii.

Uczeń jest świadomy zagrożeń wynikających

 z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.

 

Ma ograniczone zaufanie do osób poznanych

w sieci. Świadomie ocenia możliwe zagrożenia

 i dokonuje selekcji informacji.

 

Potrafi rozpoznać symptom uzależnienia od Internetu i komputera.  

Zajęcia komputerowe,

Praktyczne wykorzystanie komputera i Internetu,

Programy edukacyjne,

Kampanie społeczne.

Psycholog,

pedagog,

wychowawcy klas,

nauczyciele

zajęć komputerowych,

nauczyciele bibliotekarze.

 

Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych

z wykorzystaniem technologii informacyjno  -komunikacyjnych.

Uczeń potrafi odpowiedzialnie korzystać

z Internetu

Świadomie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi.

 

Przestrzega zasad etycznych

i prawnych związanych z korzystaniem z Internetu (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności).

 

Wykorzystuje technologię informacyjną do poszerzania swojej wiedzy       

i zainteresowań.

Pogadanki w ramach

godzin z wychowawcą,

zajęcia komputerowe.

Nauczyciele,

Wychowawcy,

 Pedagog, Psycholog.

Uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych

 i propagowanie ekologicznego modelu życia.

Uczeń zna najbliższe środowisko i umie się       w nim poruszać zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

Rozumie konieczność ochrony przyrody.

 

Wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, szkole , miejscu zabawy na stan środowiska.

 

Wymienia przykłady pozytywnego                    

i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka.

 

Aktywnie bierze udział                       

w różnorodnych akcjach ekologicznych.

 

Wycieczki  tematyczne,

filmy przyrodnicze,

prace plastyczne,

konkursy o tematyce ekologicznej, zajęcia kół przyrodniczych.

Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych klas,

Rodzice.

Nabywanie umiejętności  bezpiecznego zachowania się w szkole,  w drodze do szkoły i w sytuacjach wyjątkowych.

Uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się na drodze.

 

Wie jak powiadomić odpowiednie służby  w razie zagrożenia.

 

Potrafi korzystać  z numerów alarmowych.

 

Zna i przestrzega Regulamin Ewakuacji.

Lekcje wychowawcze w klasach IV-VIII

Spotkania z policjantem w klasach I-III oraz oddziałach przedszkolnych (gry i zabawy o tematyce komunikacyjnej)

Ankieta badająca poczucie bezpieczeństwa uczniów w klasach IV-VIII

Udział uczniów w konkursach tematycznych oraz z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Dyżury nauczycieli na przerwach.

Udział w próbach ewakuacyjnych.

Monitoring. 

Wychowawcy,

Nauczyciele poszczególnych klas

Pedagog, psycholog

Policja, Dyrektor szkoły, pracownicy administracji          i obsługi szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie współpracy z jednostkami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i służbami medycznymi w ramach podnoszenia bezpieczeństwa dzieci.

Uczeń wie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i ewakuacji.

 

Zna zasady udzielania pierwszej pomocy,

potrafi odpowiedzialnie zachować się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi.

 

Wie, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

 

Zna zagrożenia związane z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych i psychoaktywnych. 

Pogadanki z higienistką szkolną, lekarzem

Interwencje i konsultacje odpowiednich służb w przypadku naruszenia prawa,

Spotkania z uczniami, warsztaty, filmy edukacyjne

Pedagog, wychowawcy, Policja Państwowa Straż Pożarna, Służba Zdrowia

Wspieranie dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej    i zaniedbanych środowiskowo.

 

 

Poprawa sytuacji bytowej i materialnej ucznia.

Bezpłatne obiady, zbiórki odzieży, współpraca ze sponsorami, zbiórka przyborów szkolnych w ramach akcji „Uczeń- uczniowi”. 

 

Dyrektor, pedagog, wychowawcy, intendentka

 Promowanie zasad zdrowego odżywiania oraz nawyków higieny osobistej.

Uczeń jest świadomy wpływu żywienia na własne zdrowie, zna zasady zdrowego żywienia,

Przestrzega higieny osobistej, stosuje profilaktykę jamy ustnej,

Rozumie zależności między chorobą  a leczeniem,

Dba o porządek wokół siebie.

Realizacja programów unijnych: „Pij mleko”, „Warzywa i owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”

 

Higiena osobista

Profilaktyka stomatologiczna (elmeksowanie, przeglądy stomatologiczne).

 

Pogadanki w  oddziałach przedszkolnych na temat zdrowego odżywiania i higieny osobistej.

Dyrektor, wychowawcy, higienistka szkolna, lekarz,

dietetycy.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

Uczeń zna zasady prawidłowego komunikowania się z innymi ludźmi,

Potrafi przyjąć postawę asertywną wobec zachowań dysfunkcyjnych,

Zna sposoby rozwiązywania problemów

 i redukowania zachowań agresywnych. 

Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych,

lekcje wychowawcze,

Spotkania indywidualne  

z uczniami,

prelekcje.

Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice.

Wspieranie uczniów

w prawidłowym rozwoju. Ograniczanie zachowań ryzykownych.

Uczeń potrafi wytrwać w działaniu i dążeniu do celu,

Adekwatnie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa lub porażki,

Wie jak radzić sobie z napięciem emocjonalnym,

Rozumie mechanizm nacisku grupowego i wie jak można się mu przeciwstawić,

Stara się w pozytywny sposób rozwiązywać konflikty

Zna poczucie swojej wartości,

Okazuje szacunek innym.

Lekcje wychowawcze, pogadanki, prelekcje, gazetki ścienne, trening umiejętności, spektakle

Nauczyciele,Pedagog, Psycholog

Kształtowanie postawy mądrego dysponowania pieniędzmi poprzez praktykę oszczędzania.

Uczeń uczy się:

odpowiedzialnego i mądrego dysponowania pieniędzmi,

pozytywnego spojrzenia na oszczędzanie,

przedsiębiorczego zdobywania środków finansowych na SKO,

przeznaczania pieniędzy na konkretny cel,

racjonalnego i systematycznego zarządzania finansami,

zasad funkcjonowania instytucji bankowej i rachunku bankowego.

Systematyczne oszczędzanie w SKO

Zajęcia  przedsiębiorczości z przedstawicielami Banku PKO BP,

Wycieczki do oddziału Banku PKO BP dla klas I-III,

Apele i akcje promujące oszczędzanie i mądre dysponowanie pieniędzmi.

 

 

Opiekunowie szkolnej kasy SKO, przedstawiciele Banku PKO BP, wychowawcy klas.

  

DOJRZAŁOŚĆ  W  SFERZE  EMOCJONALNO- SPOŁECZNEJ

 

           ZADANIA

  CELE SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 

Rozwijanie świadomości przeżywanych uczuć     i umiejętności nazywania ich.

 

Kształtowanie bogactwa uczuć.

 

Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób

 

 Rozwijanie umiejętności osiągania stanu równowagi w  przeżywaniu emocji radosnych

 i bolesnych.

 

Nabywanie przez uczniów

 i rodziców umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Uczeń rozpoznaje i nazywa uczucia, które przeżywa

 

 

 

Posiada bogaty wachlarz uczuć

 

 

Uczeń zna swoją wartość, potrafi wskazać dobre strony swoje i innych. Reaguje bez uprzedzeń na inność.

 

Uczeń szanuje odmienność kulturową  i religijną.

 

 

Dąży do uzyskania własnej równowagi emocjonalnej w sposób nieraniący innych

 

 

 

 

 

Potrafi radzić sobie z emocjami trudnymi

 

 

Zajęcia psycho- edukacyjne w zespołach klasowych

 

Realizacja treści programowych oraz tematów w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy zgodnie z harmonogramem

 

Realizacja programów profilaktyczno- wychowawczych

 

Prelekcje dla rodziców dzieci z oddziałów  wychowania przedszkolnego

 

Ankiety badające samopoczucie uczniów w szkole

 

Indywidualne spotkania terapeutyczne z uczniami i rodzicami

 

Psycholog,

pedagog

nauczyciele,

wychowawcy,

rodzice.

 

 

 

 

 

Nabywanie umiejętności prawidłowego  reagowania na doświadczane bodźce.

Uczeń reaguje adekwatnie do sytuacji nie krzywdząc innych

 

Posiada podstawową wiedzę  na temat stresu 

Spotkania indywidualne z uczniami

Zajęcia psycho-edukacyjne wg scenariuszy autorskich

 

Realizacja tematów w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy

Psycholog, wychowawcy,

Pedagog

 

 

 

 

 

Udzielanie wsparcia emocjonalnego uczniom i rodzicom.

Uczniowie i rodzice czują się bezpiecznie w sytuacjach emocjonalnie trudnych

 

Rodzice zdobywają wiedzę na tematy ich interesujące

Indywidualne rozmowy z uczniami.

 

Mediacje, negocjacje.

 

Prelekcje dla rodziców dzieci  z oddziałów wychowania przedszkolnego 

Psycholog, pedagog

 

 

 

Integrowanie zespołu klasowego

Uczeń czuje się dobrze

i bezpiecznie w swojej klasie i szkole.

Zajęcia integracyjne dla klas I -  IV

 

Rajdy integracyjne, wycieczki klasowe, wyjścia do kina, teatru, na koncerty

 

Imprezy klasowe, uroczystości szkolne i pozaszkolne  

Dyrekcja, wychowawcy, psycholog, pedagog

 

 

 

Kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się, stanowiącej podstawę współdziałania

Uczeń zna obowiązujące w relacjach zasady    i normy.

 

Nawiązuje i podtrzymuje relacje z rówieśnikami, rozpoznaje ich potrzeby.

 

Stosuje zwroty grzecznościowe w szkole   i poza nią.

 

Potrafi zwrócić się o pomoc.

 

Zgodnie współpracuje z innymi, zachowując obowiązujące normy oraz reguły kultury osobistej.

 

Poszukuje rozwiązania stwarzające korzyści dla oby stron.

 

Zauważa pozytywne aspekty działania zespołowego poprzez docenianie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, kompetencji i specjalizacji. 

Zajęcia psycho- edukacyjne  w ramach realizacji programu

 „ Spójrz inaczej” oraz scenariuszy autorskich

 

 

Bezpośrednie działania wychowawcze wobec ucznia

 

Zajęcia przedmiotowe oraz godziny do dyspozycji wychowawcy

Psycholog, pedagog, nauczyciele, personel szkoły, rodzice.

 

 

 

 Rozwijanie umiejętności empatii oraz akceptacji odmienności

Uczeń uczy się rozumieć uczucia , potrzeby,  oczekiwania i  trudności  innych ludzi

 

 

Buduje znaczące i głębsze relacje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron

 

Szanuje odmienność i niepowtarzalność drugiego człowieka, jego prawo do odmiennego zdania, sposobu zachowania się,

przekonań, jeśli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi 

Zajęcia psycho- wychowawcze w kl.I-VIII wg programów własnych oraz programu „Spójrz inaczej”

 

Bezpośrednie działania wychowawcze wobec ucznia

 

 

Zajęcia przedmiotowe oraz godziny do dyspozycji wychowawcy

 

 

Psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

Kształtowanie postaw asertywnych

Uczeń posiada umiejętności komunikacji asertywnej

 

Potrafi odmówić, poprosić, jasno wyrazić swoje przekonania, poglądy,  potrzeby i swoje zdanie, szanując emocje, poglądy, przekonania i potrzeby innych

 

Potrafi sprawiedliwie i uczciwie ocenić zachowanie własne i innych ludzi. 

 

Realizacja zajęć psycho-wychowawczych w klasach IV- VIII

 

Spotkania indywidualne

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele,  personel szkoły

 

 

 

Kształtowanie postaw prospołecznych

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna podstawowe prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny , kraju

 

Potrafi odpowiednio zachować się w miejscach publicznych

 

Potrafi dostrzec potrzeby innych

Jest wrażliwy na różne obszary ludzkich problemów

Staje się odpowiedzialny za siebie i innych

 

Jest zdolny do udzielania pomocy innym

Motywowanie ucznia do udzielania pomocy koleżeńskiej

 

Praca w „ Wolontariacie”, samorządzie szkolnym

 

Ogólnopolskie akcje charytatywne np. „ Góra grosza”, akcja „ Uczeń – uczniowi”

 

Wspieranie schroniska dla zwierząt

 

Współpraca z parafią 

 

Psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie samorządu, wolontariatu personel szkoły

 

 

 

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

 

 

 

Uczeń posiada wiedzę, czym jest konflikt

 

Posiada podstawowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Konsultacje pracowników szkoły z psychologiem, pedagogiem

Indywidualne spotkania z uczniami i nauczycielami

Zajecia psycho- edukacyjne

w kl. IV- VIII

Mediacje, negocjacje

Psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele,  personel szkoły, rodzice.

 

 

 

Kształtowanie umiejętności życia

i funkcjonowania

w rodzinie

 

 

 

 

 

Uczeń jest świadomy roli i wartości rodziny w życiu człowieka

Zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie

 

Zajęcia wynikające z treści programowych oraz zajęć z wychowawcą

 

Współpraca z MOPS- em  w ramach programu „ Niebieskiej Karty”, Sądem

 

Współpraca z Policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

Psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, rodzice.

Nabywanie wiedzy na temat  przebiegu procesu  dojrzewania

 

 

 

Rozumie zmiany zachodzące we własnym ciele i psychice

 

Rozumie  relacje zachodzące miedzy dziewczętami i chłopcami w okresie dojrzewania

Zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie, lekcje przyrody, biologii

 

Zajęcia psycho - wychowawcze

Psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, rodzice.

 

 

 

Budowanie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Inspirowanie i wspieranie samorozwoju

 

 

Uczeń poznaje swoje mocne i słabe strony

 

Postrzega siebie jako człowieka wyjątkowego, niepowtarzalnego, posiadającego swój osobisty potencjał

 

Staje się otwarty na nowe doświadczenia, sposoby rozwiązywania problemów, na zdobywanie nowej wiedzy

 

Poszukuje dla siebie inspiracji,  dróg własnej  kreatywności

 

Rozwija potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

 

Godziny do dyspozycji wychowawcy

 

Zajęcia psycho - edukacyjne

 

Realizowanie treści programowych

Psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, rodzice.

 

 

 

  

DOJRZAŁOŚĆ W SFERZE INTELEKTUALNEJ

 

ZADANIA

CELE SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Umiejętność poznania siebie i dokonywania samooceny

Uczeń dokonuje  analizy swoich mocnych i słabych stron.

 

Kształtuje samoświadomość, rozwija umiejętność  krytycznego myślenia.

  

Zajęcia psycho-edukacyjne

w zespołach klasowych,

realizacja programów profilaktycznych

godziny do dyspozycji z wychowawcą

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas

Posiadanie prawdziwego obrazu samego siebie

Uczeń posiada prawdziwy  obraz samego siebie.

 

Zna swoją wartość.

 

 

Zajęcia psycho-edukacyjne

w zespołach klasowych,

realizacja programów profilaktycznych, godziny do dyspozycji z wychowawcą

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas, rodzice.

Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania

 i wnioskowania.

Uczeń potrafi określić przyczynę i skutek danego zachowania.

Wyciąga wnioski ze swoich błędów.

Potrafi uargumentować swoje działania.

Zajęcia edukacyjne

w zespołach klasowych,

realizacja programów profilaktycznych, godziny do dyspozycji z wychowawcą

Nauczyciele, wychowawcy, psycholog, pedagog, rodzice.

Rozwijanie umiejętności 

i akceptacji samego siebie

Uczeń akceptuje siebie, swoje niedoskonałości.

 

Rozwija umiejętności identyfikowania przyczyn własnego zachowania.

 

Potrafi podejmować współpracę z innymi

w celu realizacji określonego zadania. 

Zajęcia psycho-edukacyjne

w zespołach klasowych,

realizacja programów profilaktycznych

godziny do dyspozycji

 z wychowawcą.

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas, nauczyciele, rodzice.

Wzbudzanie motywacji do pracy nad sobą  w osiągnięciu celu.

Wskazywanie wartości uczenia się jako formę samorealizacji.

Uczeń analizuje, ocenia swoje możliwości.

 

Planuje, weryfikuje, rozwija umiejętność właściwego działania z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

 

Dostrzega rolę uczenia się jako możliwą formę samorealizacji.

 

Potrafi efektywnie uczyć się.

Indywidualne spotkania  z uczniami

i rodzicami, zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 

Udział  uczniów konkursach, kołach zainteresowań, zajęciach sportowych.

 

 

Udział uczniów w zajęciach  z zakresu umiejętności uczenia się. 

 

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, prowadzący zajęcia dodatkowe.

Rozbudzane kreatywności ucznia, przedsiębiorczości, odpowiedzialności za własne decyzje

Uczeń rozwija ciekawość poznawczą.

 

Planuje działania służące jego rozwojowi zgodnie  z dostępnymi zasobami.

 

Potrafi analizować, konsultować

 z odpowiednimi autorytetami i świadomie wybrać dalszy proces edukacji uwzględniając własne uzdolnienia.

 

Potrafi sterować swoim kształceniem  w rzeczywistości szkolnej jak i poza nią.

 

Promuje swoje zainteresowania i osiągnięcia na forum szkoły i poza nią. 

 

Udział  uczniów konkursach, kołach zainteresowań, zajęciach sportowych.

 

Godziny do dyspozycji wychowawcy, literatura, informacje zawarte  w multimediach.

Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe.

Identyfikowanie, rozwijanie zainteresowań i pasji  uczniów

Uczeń identyfikuje i rozwija własne zainteresowania.

 

Wykorzystuje swój potencjał do popularyzowania właściwych form spędzania wolnego czasu.

 

Rozwija potrzebę ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny

i społeczeństwa.

Potrafi wykazać się aktywnością twórczą.

Udział  uczniów konkursach, kołach zainteresowań, zajęciach sportowych.

 

Wycieczki tematyczne,  udział w imprezach  kulturalnych prezentacje hobby i zainteresowań na forum klasy, lekcje biblioteczne,  kampanie społeczne.

Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe

Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

Uczeń potrafi określić swoje zainteresowania.

 

Wie, kim chciałby zostać w przyszłości.

 

Próbuje budować swój obraz jako człowieka dorosłego.

Udział  uczniów konkursach, kołach zainteresowań, zajęciach sportowych.

Zajęcia zawodoznawcze.

Wychowawcy klas, doradca zawodowy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe

Korzystanie z różnych nośników informacji

Uczeń świadomie korzysta z różnych informacji, ocenia i selekcjonuje.

 

Porządkuje zdobyte informacje

 i wykorzystuje do poszerzania swojej wiedzy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

 

Korzystając z multimediów szanuje godność własną   i godność drugiego człowieka.

 

Zajęcia komputerowe, praktyczne wykorzystanie komputera,  Internetu.

Programy edukacyjne, kampanie społeczne.

 

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze

Zachęcanie do świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Uczeń  potrafi samodzielnie uzyskać potrzebne informacje, porządkuje zdobytą wiedzę, korzysta z różnych źródeł informacji.

Udział  uczniów konkursach, kołach zainteresowań.

Zajęcia edukacyjne

w zespołach klasowych.

 

 

 

 

Nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, rodzice.

Zapobieganie trudnościom dydaktycznym uczniów

Uczeń ma świadomość wartości wiedzy.

Prezentuje pozytywny stosunek do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

 

Analizuje swoje osiągnięcia i niepowodzenia, intensyfikuje własne działania dydaktyczne oraz poszukuje wsparcia środowisku rodzinnym  i szkolnym oraz w specjalistycznych instytucjach.

 

Rozwiązuje sytuacje problemowe korzystając z oferowanej pomocy. 

Diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń – obserwacja, rozmowa z uczniem i rodzicem.

 

Badanie ucznia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   lub innej specjalistycznej.

 

Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.

Indywidualna praca

z uczniem i rodzicem  pedagoga, psychologa. 

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas, nauczyciele realizujący zajęcia wyrównawcze 

i korekcyjno-kompensacyjne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i inne specjalistyczne

Minimalizowanie skutków trudności w nauce

Uczeń samodzielnie lub w  porozumieniu                  

z nauczycielem dokonuje analizy swoich trudności i niepowodzeń.

 

Samodzielnie wnioskuje o pomoc bądź minimalizuje trudności w nauce korzystając

z pomocy oferowanej przez szkołę.

Modyfikuje swoje działania w oparciu  o określone wytyczne. 

Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne

Indywidualna praca  z uczniem i rodzicem - pedagoga, psychologa.

 

Samopomoc uczniowska, współpraca ze świetlicą parafialną.

Psycholog, pedagog, logopeda,  wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównawcze i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciele świetlicy.

 

 

DOJRZAŁOŚĆ W SFERZE MORALNO -  DUCHOWEJ        

 

ZADANIA

CELE SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Dostrzeganie potrzeb własnych i potrzeb innych ludzi, kształtowanie postaw tolerancji 

Uczeń posiada wiedzę na temat potrzeb człowieka.

 

Dokonuje analizy i hierarchii potrzeb własnych oraz potrzeb innych ludzi.

 

Prezentuje postawę  szacunku dla ludzi,  niezależnie od ich religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, rozwoju intelektualnego i fizycznego.

 

Lekcje tematyczne z języka polskiego, religii, zajęcia  

z wychowania do życia      

w rodzinie, godziny do dyspozycji wychowawcy klasy zajęcia  z psychologiem                  

 i pedagogiem szkolnym.

 

 

 

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas,  katecheci,  nauczyciele WDŻ, pracownicy obsługi

Rozwijanie świadomości zachowań krzywdzących i służących drugiemu człowiekowi, popularyzowanie wiedzy na temat humanitaryzmu.

Uczeń podejmuje działania mające na celu realizację własnych celów z poszanowanie praw innych.

 

Posiada samoświadomość dotyczącą własnych praw, wartości, wpływów i postaw.

 

Analizuje i ocenia zachowania i działania pod kątem wartości etycznych- dobra i zła.

 

Posiada wiedzę z zakresu Konwencji o Prawach Dziecka i prawach człowieka.

 

Stosuje i popularyzuje zasady humanitaryzmu, promuje działania zapobiegające dyskryminacji.

Lekcje tematyczne z języka polskiego, religii, historii, zajęcia     z wychowania do życia  w rodzinie, godziny do dyspozycji wychowawcy klasy. Praca Wolontariatu.

Zajęcia z psychologiem   

i pedagogiem szkolnym – realizacja programów profilaktycznych oraz autorskich scenariuszy.

Promowanie Konwencji    

 o Prawach Dziecka w formie gazetek, plakatów

 

Wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego,  historii, katecheci, nauczyciele WDŻ, psycholog, pedagog

Kształtowanie wartości duchowych

Uczeń posiada wiedzę na temat wartości duchowych i moralnych.

 

Poszerza swoją wiedzę na temat wartości, czynnie uczestniczy w uroczystościach oraz akademiach związanych z ważnymi uroczystościami. 

Obchodzenie świąt          

 i uroczystości religijnych.

 

Lekcje tematyczne z języka polskiego, religii, godziny do dyspozycji wychowawcy klasy.

Wychowawcy klas, nauczyciele, katecheci,

Znajomość                   

i przestrzeganie zasad moralnych.

Rozumienie istoty i roli wartości w życiu jednostkowym

i społecznym.

Uczeń dokonuje analizy postaw, wartości,  norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.

 

Posiada własną godność, pozytywną ocenę samego siebie.

 

Rozumie istotę i znaczenie wartości w życiu.

Reprezentuje właściwą postawę moralną.

 

Jest świadomy swoich praw jednocześnie rozumie, że ludzie mają równe prawa. 

Czytelnictwo, analiza postaw

 i zachowań postaci literackich.

 

Prezentacje, konkursy, wycieczki.

Wychowawcy klas, nauczyciele uczący, nauczyciele bibliotekarze

Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej.

Uczeń ma świadomość swojej wartości

 i wartości drugiego człowieka.

 

Ma zdolność podejmowania aktywności

 i inicjatyw oraz pracy zespołowej służącej kształtowaniu własnego wizerunku i dobru drugiego człowieka.

 

Posiada poczucie odpowiedzialności społecznej i podejmuje działania na rzecz innych. 

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy, lekcji historii, języka polskiego, religii, zajęcia pozalekcyjne, Wolontariat, udział w akcjach charytatywnych.

Wychowawcy klas, nauczyciele uczący,  nauczyciele bibliotekarze, opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Motywowanie do poszukiwania wartości etycznych, klasyfikowania ich     

 i świadomego decydowania         

o własnych wyborach

Uczeń ma samoświadomość swojej wartości i konieczności samodoskonalenia się.

 

Analizuje, ocenia i wciąga wnioski dotyczące własnego postępowania oraz działania innych.

Klasyfikuje wartości.

 

Świadomie wybiera i decyduje o tym, co jest w jego życiu najwyższą wartością 

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy, lekcji historii, języka polskiego, religii, zajęcia pozalekcyjne .Czytelnictwo, analiza postaw i postaci literackich.

Wychowawcy klas, nauczyciele uczący, nauczyciele bibliotekarze, opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Kształtowanie poczucia estetyki, wrażliwości na piękno kultury i sztuki.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

Uczeń ma potrzebę uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu   a także poszanowania innych kultur

 i tradycji.

 

Uczestniczy w imprezach kulturalnych- koncertach, spektaklach, wystawach itp.

Doskonali swoją wiedzę na temat kultury, przekazuje innym bądź sam uczestniczy w jej tworzeniu.

 

 

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy, lekcji historii, języka polskiego, religii, zajęcia pozalekcyjne.

Czytelnictwo, analiza postaw

i postaci literackich.  Akademie, uroczystości szkolne, lokalne , państwowe. Wycieczki, muzea, wystawy.

 

Wychowawcy klas, nauczyciele,  opiekunowie prowadzący zajęcia pozalekcyjne- koło teatralne, koło plastyczne.

Kształtowanie wartości patriotycznych

Wzmacnianie postawy obywatelskiej

Uczeń posiada świadomość narodową.

Wyraz szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodzina, szkołą  i społecznością lokalną.

 

Posiada umiejętność właściwego, godnego zachowania z uwzględnieniem miejsca

i sytuacji.

 

Aktywnie uczestniczy w obchodach  ważnych świąt narodowych i uroczystościach państwowych.

 

Prezentuje postawę odpowiedzialności za dobra narodowe, tradycje i kulturę.

Inspiruje do podejmowania bądź sam podejmuje inicjatywę na rzecz kultywowania tradycji i miejsc pamięci narodowej.

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy, lekcji historii, języka polskiego, religii, zajęcia pozalekcyjne .Czytelnictwo, analiza postaw i postaci literackich.  Akademie, uroczystości szkolne, lokalne , państwowe. Wycieczki, muzea, wystawy, przedstawienia.

Promowanie tematyki patriotycznej, w formie dekoracji okolicznościowych, imprezy okolicznościowe – Bieg Niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele, bibliotekarze, opiekunowie prowadzący zajęcia pozalekcyjne- koło teatralne, chór szkolny.

Kształtowanie kultury

i etyki ekologicznej

Uczeń posiada wiedzę na temat znaczenia życia na Ziemi,  podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody.

 

Prezentuje postawę oparta na odpowiedzialności społecznej za dokonywane wybory i postępowanie.

 

Wycieczki tematyczne, filmy przyrodnicze tematyce ekologicznej.

Zajęcia koła przyrodniczego.

 

Wychowawcy klas, nauczyciele, prowadzący zajęcia pozalekcyjne- koło przyrodnicze

Poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu

Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.

 

Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z zabytkami dziełami sztuki i tradycją  w swoim środowisku lokalnym

 i regionalnym.

Zajęcia społeczne, udział w konkursach, imprezach kulturalnych, wycieczkach.

 

Zajęcia tematyczne, promowanie dziedzictwa kulturowego w formie gazetek, dekoracji ściennych.

 

Wychowawcy kas, nauczyciele uczący

 

7. Ewaluacja programu.


W ustaleniu, czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu należy przeprowadzać wśród uczniów , rodziców i nauczycieli ankiety.

            Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu. Ewaluacje wyników należy przeprowadzać pod koniec roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

  • sprawozdania wychowawców z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego klas;
  • ankiety dla uczniów, nauczycieli, rodziców;
  • analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów;
  • analiza dokumentów;
  • obserwacje;
  • rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

8. Ustalenia końcowe dotyczące realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

 • Treści programu są znane i realizowane przez wszystkich nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych, specjalistów szkoły.
 • Za realizację treści są odpowiedzialni wszyscy pracownicy szkoły.
 • Realizacja treści odbywa się w ramach:

      - zajęć z wychowawcą,

      - zajęć edukacyjnych,

      - lekcji bibliotecznych,

      - zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę,

      - zajęć i konsultacji prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych  specjalistów,

      - zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

      - zajęć zawodoznawczych,

      - wyjść kulturalnych, wycieczek, rajdów, zawodów sportowych.

 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest przedstawiany rodzicom wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań.
 • Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.
 • W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej rada pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety w pracy wychowawczej na dany rok szkolny.
 • Na podstawie Program Wychowawczo-Profilaktycznego wychowawcy planują zadania dla klasy na dany rok szkolny.
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu na lata 2017-2022 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.
 • Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Radomiu

- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27.09.2018 r.

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu 27.09.2018 r.         

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62