Rodzice

SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY
CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa
jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska
WSTĘP
Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I÷III, a realizowany jest w klasie 3A oraz na świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu. Jego głównym założeniem jest upowszechnianie czytelnictwa oraz integrowanie społeczności szkolonej.
Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania.
Dzięki realizacji różnorodnych zadań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Rozwijanie kontaktu dzieci z książką było dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa.
Wychowanie do czytania jest praca żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak naj-wcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby. Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Tylko wspólna praca szkoły i rodziny przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika.
 CZAS TRWANIA XI 2017r. - VI 2018r.
ZAŁOŻENIE
W trosce o poprawę stanu czytelnictwa w naszej szkole zamierzamy podjąć działania opiera-jące się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas I÷III. Projekt wpisuje się w podstawo-we kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ogłoszone przez MEN.
Głównymi celami projektu jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaz-nego uczniom oraz zwiększenie roli tejże biblioteki w kształceniu, wychowaniu i rozwijaniu zainte-resowań dzieci.
CELE OGÓLNE
1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych;
2. Poznawanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, wierszy, bajek, baśni, legend) z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka;
3. Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
CELE EDUKACYJNE PROJEKTU
1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury;
2. Zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom;
3. Zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właści-we obchodzenie się z nimi;
4. Kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania;
5. Wzbogacanie słownictwa dzieci;
6. Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania (dzieci starsze);
7. Budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy literacko-teatralne, plastyczne, wycieczki do teatru, kącik książek w sali itp.;
8. Zapoznanie z zasadami korzystania z książek w kąciku książek w sali i w bibliotece;
9. Rozumienie przesłania moralnego baśni (uwrażliwienie na krzywdę ludzką);
10. Integrowanie grupy przez wspólną pracę i zabawę;
11. Eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci;
12. Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych;
13. Przygotowanie przedszkolaków do późniejszego samodzielnego wyboru książek;
14. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
15. Wyrażanie swoich uczuć słowami i czynami;
16. Kształtowanie pożądanych postaw społecznych.
ZADANIA DO REALIZACJI PROJEKTU
1. Pedagogizacja rodziców - referat wychowawcy klasy na temat „Znaczenie głośnego czytania dla rozwoju umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i moralnego dzieci” (XII 2017r.);
2. Kontynuowanie współpracy z Biblioteką Miejską i MCSW „Elektrownia”;
3. Codzienne czytanie bajek, baśni w tym również bajek terapeutycznych w szkole lub w domu;
4. Współpraca z bajkopisarzem Wojciechem Krupą;
PLANOWANE EFEKTY
1. Autorefleksja rodziców na temat czytania dzieciom;
2. Podniesienie kultury czytelniczej (książka staje się alternatywną formą spędzania wolnego czasu);
3. Redukowanie lęku, agresji i zaburzeń emocjonalnych;
4. Wzbogacanie wiedzy i nauczenie się podzielności uwagi;
5. Wyciszenie  i większa gotowość do nauki;
6. Swobodne wypowiadanie się na temat utworów i ukazanych w nich bohaterów;
7. Większa skłonność dzieci do refleksji.
DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
1. Zajęcia w Bibliotece Miejskiej. Wycieczka - XII 2017r. ÷ I 2018r.;
2. Założenie kącika książki, który będzie wzbogacany przez cały rok - XI 2017r.;
3. Pedagogizacja rodziców na zebraniach ogólnych - XII 2017r.
4.  Ogłoszenie konkursu na jak największą liczbę przeczytanych książek pt. „Weekendowe czy-tanie”. Możliwość wypożyczenia książek w szkole, korzystanie z Biblioteki Miejskiej - XI 2017r. ÷ VI 2018r.;
5. Obchody Dnia Pluszowego Misia - 25 XI 2017r.;
6. Konkurs plastyczny - XII 2017r.;
7. Zajęcia w bibliotece szkolnej
8. Współpraca z Biblioteką Miejską - spotkanie z „ciekawą osobą” - bajkopisarz Wojciech Krupa;
9. Współpraca z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”;
10. Ankieta podsumowująca projekt na zakończenie realizacji - V/VI 2018r.;
11. Realizacja projektu „Lubię czytać” - cały rok.

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1. Ustalenie harmonogramu spotkań czytelni-czych w klasach „0”÷III oraz świetlicy.

 

Wybrani uczniowie z klasy IIIA w określone dni tygodnia czytają dzieciom z oddziałów „0” jeden rozdział książki z listy zawartej w załączniku nr 1.

- bibliotekarz;

- wychowawcy.

CaĹły okres trwania projektu.

2. Obchody Dnia Pluszowego Misia.

Inscenizacja „W książkowej krainie” - historia o Misiu Uszatku (świetlica);
Debata o tolerancji - inscenizacja utworu Wojciecha Krupy „Lisek” - klasa IIIA (świetlica).

- wychowawcy.

XII 2017r.

3. Lektury naszych dziadków.

Zorganizowanie spotkania uczniów z babciami i dziadkami podczas których chętni dziadkowie prezentują dzieciom ulubiona książkę z dzieciństwa.

- wychowawca klasy IIIA;

- nauczyciele świetlicy.

I 2018r.

4. Złota Lista Książek

Uczniowie wybierają spośród czytanych im w danym miesiącu fragmentów książek tę, która jest dla nich najciekawsza.
Umieszczanie wyników ran-kingu na stronie internetowej szkoły i tablicy obok.

- nauczyciele świetlicy;

- bibliotekarz.

VI 2018r.

5. Złote myśli o książkach.

Uczniowie wyszukują w domu sentencje, przysłowia, myśli na temat czytelnictwa i ksią-żek:
- interpretacja sentencji na lekcji, analiza językowa;
- umieszczenie wybranych sentencji w kąciku czytelniczym.

- wychowawca;

- nauczyciele świetlicy.

III 2018r.

6. Zdobywanie wiedzy o książce i jej historii.

Obejrzenie prezentacji multimedialnej „Książka i jej historia”:
- papirus, papier i inkaust;
- budowa książki;
- komiks - nowa forma książki. 

- nauczyciele świetlicy;

- bibliotekarz.

II 2017r. - IV 2018r.

7. Cała Polska czyta dzieciom - akcja w PSP nr 33 w Radomiu

XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
Odegranie inscenizacji „Mąż- wąż” W. Krupy.
Spotkanie z bajkopisarzem.

- wychowawca klasy IIIA;

- nauczyciele świetlicy.

VI 2018r.

8. Happening "Czytamy Tuwima w Leniczówce"

Żywe książki:
- uczniowie chodzą w białych podkoszulkach na których napisane są ulubione fragmenty książki + rysunek.

- wychowawcy;

- rodzice.

VI 2018r.

EWALUACJA
  • porównanie stanu czytelnictwa w roku szkolnym 2017/2018 z poprzednimi latami (2 lata);
  • wyniki rankingu „Najciekawsza książka”;
  • ankieta (rodzice, uczniowie).
SPODZIEWANE EFEKTY
 Uczeń:
  • częściej spędza wolny czas czytając książki;
  • dostrzega wartości wynikające z obcowania z książką;
  • chętnie uczestniczy w konkursach literackich;
  • potrafi wykonać ilustrację do tekstu;
  • samodzielnie redaguje różne formy wypowiedzi pisemnej;
  • współpracuje z grupą;
  • częściej odwiedza bibliotekę szkolną, interesuje się nowościami wydawniczymi, a wiedzą na ten temat dzieli się z rówieśnikami.
      Opracowanie: Ewa Guga
       Grażyna Kolmaga
       Iwona Streicher
       Lucyna Stępień
       Katarzyna Pożyczka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62