Szanowni Rodzice!

16.03.2015 r. rozpoczyna się elektroniczny nabór do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych miasta Radomia. Wyboru szkoły dokonujecie Państwo wypełniając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu:oswiatawradomiu.pl

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli/szkół podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole/szkoła podstawowa umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem/szkołą podstawową tzw. "pierwszego wyboru".

Rodzice dzieci 5 - letnich logują się do systemu poprzez umieszczoną na stronie głównej ikonę: "NABORY - PRZEDSZKOLA". Rodzice dzieci 6 - letnich i 7 - letnich logują się poprzez ikonę: "NABORY - SZKOŁY PODSTAWOWE".

Szanowni Państwo!

Po wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia zapraszamy Państwa do sekretariatu szkoły z wydrukowanym i podpisanym przez oboje rodziców( prawnych opiekunów) dokumentem, w celu weryfikacji zgłoszenia.

W przypadku problemów z rejestracją elektroniczną, możecie Państwo skorzystać z pomocy pracowników szkoły (biblioteka szkolna w godz. 8.00-10.00 oraz 13.30-15.30 ).

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych tutaj.


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do klas pierwszych 
tutaj.

 
Granice obwodu
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu,
ul. Kolberga 5
na podstawie Uchwały Nr 366/2012 Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 22 czerwca 2012 r.od strony północnej:

od skrzyżowania ul. Czachowskiego z ul. Żeromskiego, osią łamaną na odcinku od skrzyżowania ulic 25 -Czerwca i Struga do skrzyżowania ul. Struga z przejazdem kolejowym, wyłączając ul. Olsztyńską od nr 29 do 44.

od strony wschodniej:

osią wzdłuż przejazdu kolejowego na odcinku od skrzyżowania ul. Struga z przejazdem kolejowym do skrzyżowania ul. Żeromskiego z przejazdem kolejowym, wzdłuż ul. Metalowej do ul. Słowackiego.

od strony południowej:

osią wiaduktu do ul. Czachowskiego, wzdłuż do skrzyżowania ul. Czachowskiego z ul. Żeromskiego.

od strony zachodniej:

osią wzdłuż ul. 25 Czerwca na odcinku od skrzyżowania ulic Żeromskiego z 25 - Czerwca do skrzyżowania ulic 25 - Czerwca ze Struga.

Do obwodu szkoły należą ulice:

Batorego, Czachowskiego, 25 Czerwca Nr 52-do końca (str. pa.), Fałata, Filtrowa, Grzybowska, Katowicka, Kolberga, Lindego, Młynarska, Olsztyńska do nr 27 (str. parzysta i nieparzysta), Sadkowska, Siemiradzkiego, Sienna, Struga od nr 62 do 78 (str. pa), Szklana, Wodna, Zbrowskiego Nr l 81(str. np.) i Nr 2 - 76(str. pa), Żeromskiego Nr 75–do końca (str. np.) i od Nr 112 do końca ( str. pa.), Żeromskiego Nr 74 – do Nr 110 (str.pa.)

Informacje dla uczniów klas VI i ich rodziców w sprawie sprawdzianu   kompetencji –  2015 rok

Sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 r.

·         Sprawdzian składa się z dwóch części: I - język polski i matematyka; II – język angielski.

·         Zbiórka uczniów o godz. 8.45 w budynku szkoły. 

·         I część sprawdzianu rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00, II część rozpoczyna się o godz. 11.45. Przerwę między I i II częścią sprawdzianu uczniowie spędzają w szkole pod opieką nauczycieli.

·         I część sprawdzianu trwa 80 minut (w przypadku uczniów z dostosowanymi warunkami -  120 min.), II część sprawdzianu trwa 45 minut (w przypadku uczniów z dostosowanymi warunkami -  70 min.),czas jest liczony od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.

·         Na I część sprawdzianu uczeń przynosi ze sobą przybory do pisania i rysowania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz), na II część - długopis z czarnym tuszem/atramentem.

·         Nie wolno wnosić do sali żadnych dodatkowych przedmiotów (np.: tel. komórkowych, kalkulatora, korektora).

·         Zdający wchodzą do sali pojedynczo, losują numer stolika i zajmują wyznaczone miejsca.

·         Po otrzymaniu zestawu uczeń ma obowiązek:

- zapoznać się z instrukcją

- sprawdzić, czy zestaw jest kompletny tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie zadrukowane

- sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE

- zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach

       - umieścić naklejki w wyznaczonych miejscach

·         Rodzice są zobowiązani do osobistego poinformowania dyrektora szkoły o konieczności korzystania przez dziecko z lekarstw w czasie sprawdzianu.

·         Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkowe. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, (o których rodzice osobiście informują dyrektora szkoły) nie przystąpi do sprawdzianu w ustalonym terminie, przystępuje do niego w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W tym roku terminem dodatkowym jest 1 czerwca.

·         Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w I i II terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, powtarza ostatnią klasę i przystępuje do niego w następnym roku.

·         Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu Okręgowa komisja Egzaminacyjna przekazuje szkole przed zakończeniem roku szkolnego.

·         Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

·         Uczniowie przychodzą na sprawdzian w szkolnych strojach galowych.

·         Każdy uczeń pisze sprawdzian samodzielnie.

·         Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesieni ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny. Członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę.  Po uzyskaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

·         Osobom niezdyscyplinowanym, przeszkadzającym innym sprawdzian zostanie przerwany i unieważniony.

·         Uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną. W przypadku braku legitymacji tożsamość ucznia może być potwierdzona przez pracownika szkoły.

 

Szczegółowe procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu dostępne są na stronie www.oke.waw.pl

11 marca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum nr 13 w Radomiu odbyła się V Radomska Akademia Uczniowska. W spotkaniu uczestniczyło się wielu uczniów z różnych szkół podstawowych, między innymi ośmioro z kl. 6b PSP nr 33 pod opieką p. Iloną Ślusarczuk.

Czytaj dalej...