Msza Święta

- dla I tury - godz. 8.15, spowiedź od godz. 8.00.

- dla II tury - godz. 9.15, spowiedź od godz. 9.00.

(na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)

 

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dla ucznia szkoły podstawowej może być udzielona:

 

1.na podstawie kryterium dochodowego-uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej. Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy nie może przekroczyć 574 zł na osobę w rodzinie.  

Kwota dofinansowania – do 225 zł

 

2.uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III, V i VI, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w artykule 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) słabowidzącym

b) niesłyszącym

c) słabosłyszącym

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją

g) z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Kwoty dofinansowania: klasa III  - do 225 zł, klasa V i VI – do 325 zł.

 

3.W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej    ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693) pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe w szczególności z powodu:

a) ubóstwa

b) sieroctwa

c) bezdomności

d) bezrobocia

e) niepełnosprawności

f) długotrwałej lub ciężkiej choroby 

g) przemocy w rodzinie

h) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

i) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

j) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

k) trudności w integracji cudzoziemców

l) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

m)alkoholizmu lub narkomanii

n) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

o) klęski żywiołowej i ekologicznej

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc na podstawie punktu 3 nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów spełniających kryteria (punkt1,2).

 

Wnioski będą dostępne  w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły (folder Wyprawka szkolna w zakładce pliki do pobrania:

 

- załącznik nr 1 str 1,

- załącznik nr 1 str. 2,

- załącznik nr 2)

Wnioski należy składać do 10 września 2015 r. u pedagoga szkolnego. 

1. Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenia/ oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów rodziny osiągnięty w roku 2013:

-   w przypadku dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie uwzględniające wysokość dochodu, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczane od dochodu, wysokość należnego podatku wystawione po dniu 1 stycznia 2015 r.;

-  oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne bądź rozliczają się na podstawie karty podatkowej;

-  zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości uzyskanych innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu;

-  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

• W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów oświadczenie o wysokości dochodów.

 

• W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

• W  przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia wydanego przez PPP.

 

• W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina przekracza wymagane kryterium dochodowe należy dołączyć uzasadnienie z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

2. Po otrzymaniu list uczniów, środki na dofinansowanie zakupu podręczników zostaną przekazane na rachunki bankowe szkół. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Szkolny Zestaw Podręczników

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33

w Radomiu

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

rok szkolny 2015/2016

 

/podst. prawna:  art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami; rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 752).                                           

  Zestaw podręczników nauczania został pozytywnie 

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 25.05.2015 r.

                                               

                                                        Dopuszczono do użytku szkolnego 

                                                                               w dniu 25.05.2015 r.

                                                                       

 

Informujemy, że aby zapisać dziecko do grupy "0" na rok szkolny 2015/16, rodzic powinien zgłosić się do szkoły (biblioteki szkolnej) w celu zalogowania kandydata. Obecnie jest to jedyna forma zapisu dziecka do grupy "0".

Obowiązujące  terminy:

- 08.06.2015 r. od godz. 15.00-15.06.2015 do godz.15.00 - rejestracja zgłoszeń kandydatów

- 22.06.2015 r. godz. 13.00 – 24.06.2015 r. do godz. 16.00 -  publikacja  wyników i potwierdzenie woli

 

 

W dniach 20.04.2015 r. godz. 8.00- 27.04.2015 r. godz. 16.00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do grup „0”.
Liczba wolnych miejsc: 93.

Potwierdzenie woli przyjęcia: 30.04.godz.10.00-08.05.godz.15.00
Publikacja list przyjętych : 11.05.2015 r. godz. 10.00
W przypadku wolnych miejsc po II etapie rekrutacji nabór do grup „0” trwa do 31.08.2015 r.

Szanowni Rodzice!

16.03.2015 r. rozpoczyna się elektroniczny nabór do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych miasta Radomia. Wyboru szkoły dokonujecie Państwo wypełniając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu:oswiatawradomiu.pl

Czytaj dalej...

Zamieszczamy list Sekretarza Miasta p. Rafała Czajkowskiego (odczytany na zebraniach klasowych w dniach 3-5 listopada) przedstawiający korzyści, jakie uzyskujemy po zalogowaniu się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą na terenie naszej Gminy.

Czytaj dalej...

Akcję Mleko w Szkole rozpoczęto 1 października 2012 r. W akcji w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział 565 uczniów, a w roku 2013/2014 - 580 uczniów.

Czytaj dalej...

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie "Poznaj świat przez języki" w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "JĘZYK TO PODSTAWA. UCZ SIĘ JĘZYKÓW" organizowanej przez  Fundację Instytut Jakości w Edukacji, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE).

Czytaj dalej...