Informacje dla uczniów klas VI i ich rodziców w sprawie sprawdzianu   kompetencji –  2015 rok

Sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 r.

·         Sprawdzian składa się z dwóch części: I - język polski i matematyka; II – język angielski.

·         Zbiórka uczniów o godz. 8.45 w budynku szkoły. 

·         I część sprawdzianu rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00, II część rozpoczyna się o godz. 11.45. Przerwę między I i II częścią sprawdzianu uczniowie spędzają w szkole pod opieką nauczycieli.

·         I część sprawdzianu trwa 80 minut (w przypadku uczniów z dostosowanymi warunkami -  120 min.), II część sprawdzianu trwa 45 minut (w przypadku uczniów z dostosowanymi warunkami -  70 min.),czas jest liczony od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.

·         Na I część sprawdzianu uczeń przynosi ze sobą przybory do pisania i rysowania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz), na II część - długopis z czarnym tuszem/atramentem.

·         Nie wolno wnosić do sali żadnych dodatkowych przedmiotów (np.: tel. komórkowych, kalkulatora, korektora).

·         Zdający wchodzą do sali pojedynczo, losują numer stolika i zajmują wyznaczone miejsca.

·         Po otrzymaniu zestawu uczeń ma obowiązek:

- zapoznać się z instrukcją

- sprawdzić, czy zestaw jest kompletny tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie zadrukowane

- sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE

- zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach

       - umieścić naklejki w wyznaczonych miejscach

·         Rodzice są zobowiązani do osobistego poinformowania dyrektora szkoły o konieczności korzystania przez dziecko z lekarstw w czasie sprawdzianu.

·         Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkowe. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, (o których rodzice osobiście informują dyrektora szkoły) nie przystąpi do sprawdzianu w ustalonym terminie, przystępuje do niego w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W tym roku terminem dodatkowym jest 1 czerwca.

·         Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w I i II terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, powtarza ostatnią klasę i przystępuje do niego w następnym roku.

·         Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu Okręgowa komisja Egzaminacyjna przekazuje szkole przed zakończeniem roku szkolnego.

·         Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

·         Uczniowie przychodzą na sprawdzian w szkolnych strojach galowych.

·         Każdy uczeń pisze sprawdzian samodzielnie.

·         Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesieni ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny. Członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę.  Po uzyskaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

·         Osobom niezdyscyplinowanym, przeszkadzającym innym sprawdzian zostanie przerwany i unieważniony.

·         Uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną. W przypadku braku legitymacji tożsamość ucznia może być potwierdzona przez pracownika szkoły.

 

Szczegółowe procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu dostępne są na stronie www.oke.waw.pl

Szanowni Rodzice!

16.03.2015 r. rozpoczyna się elektroniczny nabór do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych miasta Radomia. Wyboru szkoły dokonujecie Państwo wypełniając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu:oswiatawradomiu.pl

Czytaj dalej...

Zamieszczamy list Sekretarza Miasta p. Rafała Czajkowskiego (odczytany na zebraniach klasowych w dniach 3-5 listopada) przedstawiający korzyści, jakie uzyskujemy po zalogowaniu się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą na terenie naszej Gminy.

Czytaj dalej...