home mail
Statut...

UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIąZKI§ 1


1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej w kl. I może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat i posiada opinię poradni pedagogiczno - psychologicznej .
3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z wyprzedzeniem.
5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się :
- z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
- na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka;
- dzieci spoza Radomia, jeżeli wyrazi na to zgodę organ prowadzący szkołę.

§ 2


1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
c) poszanowania swej godności, przekonań i własności;
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
h) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
i) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów;
j) do ferii zimowych wolnych od pracy domowej.
2. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno - pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
3. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
§ 3


1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza :
a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły (kulturalne zachowanie podczas zajęć polega m.in. na: spokojnym zajęciu wyznaczonego miejsca w klasie, przygotowaniu niezbędnych przyborów, pomocy, podręcznika, zeszytu, itp., zabieraniu głosu po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela, braku rozmów z kolegą (koleżanką), stosowaniu form grzecznościowych);
b) szanować i ochraniać przekonania innych osób;
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności ;
d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
e) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
f) brać aktywny udział w zajęciach edukacyjnych oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu, pisać każdą pracę kontrolną;
g) przychodzić do szkoły na 10 minut przed dzwonkiem na zajęcia (nie dotyczy uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej);
h) przychodzić punktualnie na zajęcia lekcyjne, zgodne z rozkładem zajęć;
i) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych;
j) zostawiać okrycia wierzchnie i obuwie w szatni.
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia (opiekunowie), których dziecko ją wyrządziło lub rodzice (opiekunowie) grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.
4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do zajęć oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
5. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły podczas przerw.
6. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka.
7. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić w formie pisemnej każdą nieobecnoœć niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
8. Uczniowi reprezentującemu szkołę na zewnątrz (zawody, konkursy, występy) oraz biorącemu udział w wycieczce szkolnej nie odnotowuje się nieobecności. Wychowawca zobowiązany jest umieścić w dzienniku stosowny zapis: "wycieczka", "zawody" itp.
9. Uczeń ma prawo do zwolnienia z zajęć edukacyjnych w/g zasad określonych w rozdz. 6 § 3 ust 2 ł.
10. W szkole istnieje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
11. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest na terenie szkoły zabronione.
12. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do depozytu przez dyrektora szkoły. Aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

§ 4


1. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani sš nosić strój w odcieniach: granatowym, niebieskim, czarnym.
2. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.
3. Przez strój galowy należy rozumieć :
- dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka;
- dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.
4. Uczniowie mogą nosić dowolne stroje w następujących okolicznościach:
- pierwszy dzień wiosny,
- Dzień Dziecka,
- Święto Ziemi,
- dyskoteki szkolne,
- imprezy o charakterze rozrywkowym.
5. Ponadto należy przestrzegać następujących ustaleń:
- zachowanie umiaru w doborze fryzury i biżuterii, gdyż szkoła jest miejscem pracy;
- na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne nie zagrażające zdrowiu;
- uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki;
- podczas pobytu na terenie szkoły nie należy nosić makijażu;
- wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

§ 5


1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
- pochwałę wychowawcy klasy;
- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli;
- list pochwalny do rodziców;
- dyplom uznania;
- nagrodę rzeczową;
- stypendium naukowe;
- świadectwo z biało - czerwonym paskiem.
2. Na świadectwie szkolnym, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:
- udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
- osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, co najmniej na szczeblu gminnym;
- osiągnięcia w aktywnoœci na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;
- w klasach I - III informację o osiągnięciach w konkursach pozaszkolnych.

§ 6


1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego :
a) upomnieniem wychowawcy klasy;
b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;
c) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
d) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;
e) przeniesieniem do równorzędnej klasy;
f) przeniesieniem do innej szkoły przez Kuratora Oświaty.
2. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
a) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów, c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.
4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
- oddalić odwołanie podająć pisemne uzasadnienie;
- odwołać karę;
- zawiesić warunkowo wykonanie kary.
5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 7


1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Wstecz
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu © 2009, projekt i wykonanie: Piotr Jaworski